zásady ochrany osobních údajů

obchodní společnosti PRO INFUSION, s.r.o.

se sídlem: Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha identifikační číslo: 08103054 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 313028

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) společnosti PRO INFUSION, s.r.o., se sídlem Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 08103054, DIČ: CZ08103054 (dále jen „Obchodník“), shrnují postupy a procesy při ochraně osobních údajů, jež Obchodník uplatňuje při provozu webové stránky a e-shopu na myfluidum.com(dále jen „Webová stránka“ nebo "Webové stránky") a při prodeji zboží a poskytování služeb zákazníkům.

1.2. Ochrana osobních údajů zákazníka (dále také návštěvníka či uživatele) – fyzické osoby se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

 

2. ROZSAH A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Za účelem plnění smluvního vztahu mezi Obchodníkem a zákazníkem, včetně zajištění platebního styku, zpracovává Obchodník osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, případně identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo účtu, IP adresa.

2.2. Pokud zákazník udělil Obchodníkovi souhlas ke zpracování osobních údajů za marketingovými a reklamními účely Obchodníka, vč. šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zpracovává Obchodník následující osobní údaje zákazníka: jméno a příjmení, adresa pro doručování, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

2.3. Pokud si zákazník na Webové stránce zřídil uživatelský účet a řádně vyplnil povinné registrační údaje, zpracovává Obchodník následující osobní údaje zákazníka: jméno a příjmení, adresa pro doručování, adresa elektronické pošty.

 

3. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Osobní údaje zákazníka budou zpracovány pouze po dobu nezbytně nutnou k účelu, za jakým byly shromážděny, nejdéle však po dobu 5 let od udělení souhlasu či uzavření příslušné smlouvy mezi Obchodníkem a zákazníkem, a to buď elektronicky automatizovaným způsobem, nebo v listinné podobě neautomatizovaným způsobem.

3.2. Obchodník je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů zákazníka třetí osobu jakožto zpracovatele. Obchodník se zavazuje neposkytnout bez svolení zákazníka jeho osobní údaje třetím osobám s výjimkou osoby zajišťující přepravu a platební styk a s výjimkou předání osobních údajů jinému správci ve smyslu § 5 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů.

 

4. PRÁVA ZÁKAZNÍKA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM JEHO OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Zákazník má právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům o své osobě v rozsahu informací o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů, a o příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Obchodník má právo na přiměřenou úhradu za poskytnutí zpracovávaných osobních údajů, která nepřevýší nezbytné náklady na její poskytnutí.

4.2. Pokud se zákazník domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li nepřesné vzhledem k účelu jejich zpracování, je zákazník oprávněn Obchodníka nebo zpracovatele ve smyslu odstavce 3.2. požádat o vysvětlení zpracovávaných osobních údajů. Zákazník je dále oprávněn požadovat, aby Obchodník nebo zpracovatel závadný stav odstranil.

4.3. Souhlas se zpracováním osobních údajů, který zákazník Obchodníkovi udělil za marketingovými a reklamními účely Obchodníka, je zákazník oprávněn kdykoli odvolat.

4.4. Zákazník bere na vědomí, že Obchodník může jeho shromažďované osobní údaje poskytnout jinému správci za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s § 5 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů. Další správce má při zpracování osobních údajů objednatele stejné povinnosti jako Obchodník. Zákazník je oprávněn vyjádřit nesouhlas s předáním osobních údajů, a to písemně na adrese sídla Obchodníka.

 

5. COOKIES

5.1. Webová stránka využívá soubory cookies. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě Webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na Webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. Některé z těchto souborů jsou nezbytné pro optimální fungování Webových stránek, jiné nám pomáhají Webové stránky analyzovat nebo nám umožňují zajistit lepší uživatelský zážitek (zapamatovat si zákazníka a uspořádat obsah stránek dle jeho preferovaných zájmů, což vede k ulehčení prohlížení stránek zákazníkem).

5.2. Webová stránka používá jak dočasné soubory cookies, které jsou uloženy v zařízení zákazníka jen po dobu trvání relace, tak trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy v zařízení zákazníka v závislosti na nastavené době existence konkrétního souboru cookie.

 

6. COOKIES POUŽITÉ NA STRÁNKÁCH

6.1. Na Webových stránkách používáme následující cookies:

  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu Webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s vaším předchozím souhlasem.
  • Profilující (marketingové) cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s vaším předchozím souhlasem.

6.2. Tyto Webové stránky využívají službu (Google Analytics), poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy.

6.3. Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání Webové stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro jejího provozovatele - Obchodníka, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na Webové stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním této Webové stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Další informace o souborech cookie služby Analytics a ochraně osobních údajů.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

7. NASTAVENÍ (ODSTRANĚNÍ) COOKIES

7.1. Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

7.2. Nastavení zákazu použití cookies může znamenat omezení nebo nedostupnost některých funkcionalit těchto Webových stránek.

7.3. Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

 

 Praze dne 1. listopadu 2019

 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz